Schedule

Please click me to download the schedule updated in 20170821

 Lectures

Plenary Lectures:

Takuzo Aida
G.Q. Max Lu
Chung-Yuan Mou
Ryong Ryoo
Dongyuan Zhao

The University of Tokyo
University of Surrey
National Taiwan University
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Fudan University

Keynote Lectures:

Shunsuke Asahina
Xian-He Bu
Yu Chen

Pingyun Feng
Shinji Inagaki
Jinwoo Lee
Masaru Ogura
Jianlin Shi

Kevin C.-W.Wu
Ying Wan
Fengshou Xiao
Yusuke Yamauchi

JEOL
Nankai University
Shanghai Institute of Ceramics,
Chinese Academy of Sciences
University of California, Riverside
Toyota Central R&D Labs., Inc.
Pohang University of Science and Technology
IIS, The University of Tokyo
Shanghai Institute of Ceramics,
Chinese Academy of Sciences
National Taiwan University
Shanghai Normal University
Zhejiang University
University of Wollongong

Invited Talks:

Watcharop Chaikittisilp
Hexiang Deng
Honghan Fei
Chuanbo Gao
Kenji Hara
Shiao-Wei Kuo
Takashi Kamegawa
Tatsuo Kimura

Chia-Her Lin
Jian Liu
Xin-hao Li
Xiaomin Li
Yanhang Ma
Teruyuki Nakato
Huibin Qiu
Fa-kuen Shieh
Takami Seiichi
Gang Xu

Jianping Yang
Qihua Yang

The University of Tokyo
Wuhan University
Tongji University
Xi'an Jiaotong University
Tokyo University of Technology
National Sun Yat Sen University
Osaka Prefecture University
National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology (AIST)
Chung Yuan Christian University
Curtin University
Shanghai Jiao Tong University
Fudan University
ShanghaiTech University
Kyushu Institute of Technology
ShanghaiTech University
National Central University
Nagoya University
Fujian Institute of Research on the Structure
of Matter,Chinese Academy of Sciences
Donghua University
Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese
Academy of Sciences

(This list is sorted by alphabetical order of the last name.)