Honorary Chairman

Shunai Che

Shanghai Jiao Tong University

 Chairman

Lu Han

Shanghai Jiao Tong University

 Members

Katsuhiko Ariga
Jiesheng Chen
Xiaoming Chen
Yong Cui
Shinji Inagaki
Chung-Yuan Mou
Ryong Ryoo
Jianlin Shi
Yi Tang
Osamu Terasaki
Ying Wan
Kevin C.-W. Wu
Peng Wu
Fengshou Xiao
Yusuke Yamauchi
Jihong Yu
Jiepeng Zhang
Dongyuan Zhao

NIMS
Shanghai Jiao Tong Univ.
Sun Yat-sen Univ.
Shanghai Jiao Tong Univ.
Toyota Central R&D Labs
National Taiwan Univ.
KAIST
SICCAS
Fudan Univ.
KAIST, Korea; Stockholm Univ.
Shanghai Normal Univ.
National Taiwan Univ.
East China Normal Univ.
Zhejiang Univ.
Univ. of Wollongong
Jilin Univ.
Sun Yat-sen Univ.
Fudan Univ.

(This list is sorted by alphabetical order of the last name.)